Top
logo
Døgn
service
+45 4366 8888

Ligestillingspolitik

Kønsmæssig sammensætning i bestyrelse og ledelse

Virksomheder er forpligtet til at forholde sig til, hvordan andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelse og ledelse kan øges, og at opstille måltal for det. Formålet er at fremme en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i bestyrelse og ledelse.

 

Vores ligestillingspolitik omhandler vores bestræbelser for at sikre en mere ligelig kønsmæssig sammensætning. For øvrige personalepolitikker vedrørende ligestilling og mangfoldighed henvises til vores CSR-politik og Code of conduct.

 

Ligestilling handler for os om lige rettigheder og muligheder, bl.a. lige adgang til karrieremuligheder/ledelsesstillinger, ligeløn for det samme arbejde, kompetenceudvikling, hensyntagen til medarbejdernes forskellige behov mm., så et godt arbejdsmiljø sikres på alle niveauer i organisationen.

 

Ledelsen i koncernen defineres som direktionen, som er det øverste ledelsesorgan. Den øvrige ledelse defineres som afdelingsledere for stabs-, lokal- og specialafdelinger.

 

Vi vil tilstræbe fremdrift i andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelse og ledelse, dog vil kvalifikationer til hver en tid vægte højere end den kønsmæssige sammensætning af medarbejderstaben. Det er afgørende, at ledelsesposterne fortsat besættes af medarbejdere med de rette kvalifikationer. Vi vil derfor motivere kandidater af det underrepræsenterede køn til at søge ved rekruttering til bestyrelse og lederstillinger, så der altid er mindst en kandidat fra det underrepræsenterede køn.

 

Det er vores holdning, at kønsfordelingen i bestyrelsen, ledelsen og for afdelingsledere bør afspejle kønsfordelingen i det relevante rekrutteringslag. Ligestilling er derfor ikke nødvendigvis det samme som en fifty-fifty repræsentation af mænd og kvinder på alle niveauer.

 

I de brancher, som vi arbejder i, hvor der er en klar overvægt af mænd som for en stor del har en håndværksfaglig baggrund, er det af stor betydning, at der sikres et tilstrækkeligt kvindeligt lærlingeoptag for på længere sigt at kunne skabe mere ligevægt i sammensætningen af køn på de forskellige ledelsesniveauer. Af samme årsag drøfter direktionen årligt aktiviteter for at sikre mangfoldighed på vores ledelsesniveauer, herunder lige vilkår for begge køn.

Måltal

Måltallet for bestyrelsen omfatter alene de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvorfor medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke er omfattet.

 

For bestyrelsen er der fastsat et måltal for andelen af generalforsamlingsvalgte kvindelige bestyrelsesmedlemmer på 20% (1 ud af 5). I forhold til bestyrelsens nuværende sammensætning samt under hensyntagen til kønsfordelingen i bestyrelserne i sammenlignelige virksomheder, anses måltallet for realistisk og ambitiøst. Måltallet tilstræbes opnået inden for en periode på fire år (2019).

 

I koncernens øvrige ledelsesniveauer tilstræbes det ligeledes at rekruttere kvindelige ledere, hvis kvalifikationerne taler for det.

Koncernen vil afrapportere om indsatsen med at fremme ligestillingen i bestyrelse og ledelse i årsrapporten. Der vil blive redegjort for status på opfyldelse af det opstillede måltal og koncernens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelseslag.
 

Arbejdsmiljøpolitik

  • Læs mere her.

 

Kvalitetsstyring

  • Læs mere her.
     

Code of Conduct

  • Læs mere her
     

CSR

  • Læs mere her.